071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

Wat leren we de kinderen in groep 1/2? Kleuters leren vooral in en door activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld. We willen daarom een leeromgeving creëren waarin veel mogelijkheden tot spel te vinden zijn. Leren gebeurt zo spelenderwijs. Zo bieden we in onze hoeken mogelijkheden tot bv. taal- en rekenactiviteiten, maar dit gebeurt steeds vanuit het spel van het kind.

We hebben een huishoek, een bouwhoek, een schilderhoek, een letterhoek en zo meer. Bij elk thema passen we de hoek aan. Bij het thema Noordpool maken we van de poppenhoek een iglo, bij het thema Ridders en Jonkvrouwen wordt het een kasteel.

Kennismaken met rekenen

Bij rekenen (in hoeken én in kringactiviteiten) wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met getallen: van het opzeggen van de telrij tot 20 tot het resultatief tellen (hoeveel zie je er?) en het leren herkennen van de cijfers tot 20. Rekenbegrippen als meer/minder/evenveel komen vaak terug. Verder besteden we aandacht aan meten (met lengte, tijd, gewicht, geld) en meetkunde (omgaan met de vormen). Ook de rekenlessen worden aangepast aan het thema waar we aan werken. We proberen in de opdrachtjes te differentiëren, zodat elk kind het aanbod krijgt dat bij hem of haar past.

Taalontwikkeling

Bij taal zijn we in groep 1/2 veel bezig met de mondelinge taalontwikkeling. Hieronder valt o.a. het uitbreiden van de woordenschat. Passend bij elk thema kiezen we nieuwe woorden om aan de kinderen te leren. Daarnaast zijn we veel bezig met begrijpend luisteren, gesprekjes voeren en leren vragen te stellen.  Kleuters krijgen langzamerhand steeds meer aandacht voor letters en lezen. Dit wordt ontluikende geletterdheid genoemd. Om dit te stimuleren werken we veel met prentenboeken, maar ook met informatieve boeken. Een voorgelezen verhaal wordt nagespeeld of door de kinderen naverteld. Ook zorgen we in onze letterlessen ervoor dat de kinderen van groep 2 al kennismaken met zo’n 15 letters.  Ter voorbereiding van het leren lezen in groep 3 besteden we ook aandacht aan rijmen en aan de auditieve synthese: het in gedachten plakken van letters tot een woord, bijvoorbeeld v-i-s wordt vis. Sommige kleuters kunnen al (een beetje) lezen. Als dat zo is, proberen we in de opdrachtjes daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling krijgt in groep 1/2 veel aandacht. De grote motoriek ( o.a. klauteren, balanceren, rennen, hinkelen, huppelen) wordt gestimuleerd in de gymles (1x per week), in het buitenspel (twee keer per dag). Voor het ontwikkelen van de kleine motoriek (o.a. scheuren, tekenen, schrijven, knippen) zorgen we voor teken- en knutselactiviteiten die betrekking hebben op het thema waar we aan werken. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De activiteiten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn erop gericht dat kinderen zichzelf leren kennen, leren zich te uiten en met anderen kunnen omgaan. In allerlei dagelijkse situaties staan de kleuters stil bij hun gedrag: welke regels gelden er, hoe maak je duidelijk wat je wilt, hoe ga je met andere kinderen om? In de lessen Kanjertraining (voor groep 1 t/m 8) leren kinderen hoe ze met andere kinderen omgaan. In het spel in de hoeken en ook in het buitenspel zien we de kinderen de werkelijkheid nabootsen en de afspraken die ze in de Kanjertraining geleerd hebben, toepassen.

Hoe werkt het in de kleutergroepen?

Als de kinderen binnen komen, hangen ze hun jas aan het haakje waar hun eigen plaatje (passend bij het keuzebord) bij staat. Tassen mogen bovenop de kapstok. We zouden het prettig vinden als de kinderen iets gezonds meenemen (zoals fruit) en wilt u bekijken of het niet teveel is? Op woensdag nemen alle kinderen fruit of groente mee. In de klas worden de kinderen begroet door de leerkracht met een hand en een “goede morgen!”. Dan mag het kind bij het digitale keuzebord zijn of haar naam hangen bij een werkje waar hij/zij zin in heeft. Daarnaast zijn er twee werkjes van de weektaak ingepland door de leerkracht. Deze werkjes hebben een rode rand. De werkjes met de rode rand worden pas gestart bij het hoekenwerk. Om half 9 starten we in de kring. We nemen door wat er die dag gaat gebeuren en aansluitend vindt er een kringactiviteit plaats.

We werken in groep 1/2 met het digitale keuzebord. Daarop staan per week werkjes  die het kind moet doen; de zogenaamde weektaak. Daarnaast is er nog genoeg tijd en ruimte voor andere dingen, zoals de poppenhoek, de bouwhoek, lego, de poppenkast en werken met ontwikkelingsmateriaal. In de weektaak staan werkjes gepland die te maken hebben met het thema waaraan we die 3 weken werken. Deze werkjes worden door de leerkracht geobserveerd en de resultaten worden bijgehouden in de leerlijnen. Zo kunnen we de ontwikkeling van het kind goed volgen. Als het kind klaar is met het werkje van de weektaak, kan het zichzelf ook “beoordelen” door op het bord een vinkje, een lachend of een sip gezichtje in te vullen. Zo laat het zien hoe het werkje ervaren is. We kiezen in de weektaak knutselopdrachten binnen het gekozen thema, voorbereidende schrijfopdrachtjes, werkjes met ontwikkelingsmateriaal,  maar ook voor bv. spelen in de bibliotheek (dan bouwen we de poppenhoek om tot bieb). Niet elk kind doet dezelfde werkjes. We passen de werkjes aan aan het niveau van het kind. Wie de werkjes van de weektaak af heeft, mag daarna vrij kiezen.

In de middagen werken we niet met de weektaak. Dan mag ieder kind vrij kiezen en heeft de leerkracht tijd en ruimte om met één kind of een groepje kinderen apart te werken. 2 keer per week oefenen we met alle kinderen in de kleine kring taal- en rekenonderdelen. Dit doen we met alle kleutergroepen tegelijk. De kinderen oefenen op hun eigen niveau in de basigroep, instructiegroep of verrijkingsgroep. We plaatsen kinderen van gelijk niveau bij elkaar in een groepje tijdens deze oefenmomenten.

In de weekbrief en op Social Schools (ons ouderportaal) vermelden we steeds wat het thema is. Als we een thema hebben uit de methode Kleuterplein, zetten we een ouderbrief op Social Schools. Daarin kunt u lezen wat we op school gaan leren en hoe u er thuis bij kunt aansluiten. In de weekbrief houden we u op de hoogte welke letter we in een periode aanbieden en of er eventueel spulletjes passend bij het thema mee naar school mogen. Ook leest u over bijzondere dingen van de groep, of er ouderhulp gewenst is en wanneer speciale activiteiten zijn. Er zijn er regelmatig foto’s te bewonderen.

Raai de kraai is de groepsknuffel. We gebruiken Raai bij het zelfstandig werken, omdat hij dan vanaf de stoel van de juf bekijkt hoe de kinderen werken. Als Raai op de stoel zit, heeft de juf een mooie ketting om, om te laten zien dat ze niet gestoord mag worden. De kinderen leren wat ze moeten doen als ze een vraag hebben of even niet verder kunnen met een werkje. 

Een nieuwe letter leren. Bij elk nieuw thema kiezen we één of 2 letters uit die in die periode centraal komen te staan. Bij het thema Herfst is dat bv. de letter h. Met behulp van het activbord bekijken we die letter en gaan we in het lokaal op zoek naar die letter op naamkaartjes, op boeken, op deksels van spelletjes. We laten steeds in de weekbrief en via Social Schools weten welke letter dan centraal staat. 

In principe gymmen we eenmaal per week in de Eendenkooi. Een enkele keer wijken we daarvan af als dat beter uitkomt (bv. vanwege het weer). Dan gymmen de kinderen in het speellokaal. Elk kind heeft een paar gymschoenen op school liggen, graag voorzien van naam.  Speelgoedmiddag: Eén keer per maand is er speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan speelgoed of een spelletje van thuis meenemen.

We volgen de ontwikkeling van de kleuters door het observeren van de leerlijnen die gekoppeld zijn aan het digitale keuzebord. Bij elk kind wordt op een 16-tal gebieden bekeken hoe de ontwikkeling verloopt. Ook nemen we bij de kinderen van groep 2 de toets Beginnende geletterdheid af. Hierin bekijken we hoever de kinderen zijn met de leesvoorwaarden. Het uitgangspunt van het observeren en toetsen is, om te kijken waarin een kind nog begeleiding en hulp nodig heeft en welke activiteiten we kiezen om een stapje verder te komen in de ontwikkeling. De resultaten bespreken we met u in de ouder(kind)gesprekken.

Vragen? Heeft u vragen over groepszaken of over uw kind dan kunt u gerust een afspraak maken met de leerkracht.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.